top of page
שיחות
 
 

שיחות זמינות בעברית.

קורסים באודיו 

סדרת שיחות אודיו בעברית על אודות התורה הבודהיסטית מתוך קורסים שהועברו על ידי סטיבן פולדר בישראל בשנים האחרונות. השיחות הללו הועברו במפגשים שכללו בדרך כלל גם מדיטציה מונחית, דיונים, שאלות ותשובות, ותרגילים. הן היו חלק מקורסים שניתנו למשתתפים בעלי נסיון קודם כלשהו בתרגול דהרמה. יתכן שחסרה שיחה או שתיים מרשימת הנושאים השלמה, כמו למשל דרך שמונת נתיבים ועשר הסגולות עם זאת רובן נמצאות.


עשר הסגולות (paramis): כיצד תרגול הדהרמה משנה אותנו ואת חיי היומיום שלנו.
11 שיחות.
 


התהוות מותנית: תורות בודהיסטיות בסיסיות על האופן שבו אנו עושים את העולם ואת עצמנו.
10 שיחות.
 
דרך שמונת הנתיבים: הדרך הבודהיסטית לטרנספורמאציה.
11 שיחות.
פסיכולוגיית ההתעוררות: השוואת נקודת הראות של הפסיכולוגיה ושל ההארה.
9 שיחות.

 
ארבע האמיתות הנאצלות בתרגול דהרמה ובחיי יומיום.
15 שיחות.
bottom of page